Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solelkarta som visar antalet anläggningar och installerad effekt för Östergötland

SCB har sedan 2016 erbjudit statistik över antalet anläggningar och installerad effekt för olika kommuner i Sverige. Dock har statistiken inte varit komplett då inte alla nätägare besvarat enkäten, vissa anläggningar uppenbart saknas i statistiken och dessutom gäller sekretess för ett antal kommuner där antalet anläggningar är få till antalet.

Inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige har därför en egen utredning genomförts där frågor ställts till nätägarna om antalet anläggningar och installerad effekt. Denna undersökning är i det närmaste komplett då det enbart är Tranås Energi Elnät, som är en av nätägarna i Ydre kommun, som inte inkommit svar.

Undersökning visar att antalet anläggningar i länet uppgår till 1 162 st och den totala installerade effekten uppgår till 19 637 kWh (med beaktande att Tranås Energi Elnät inte inkommit med data).

Undersökningen visar enbart totaler vilket så klart gynnar stora kommuner. En mer rättvisande bild är att räkna ut antalet anläggningar och installerad effekt per kommunmedborgare. En sådan beräkning skulle innebära att kW per invånare i Linköping uppgår till 0,046 och 0,097 för Ödeshög. Trenden över tid för Östergötland är positiv och länet befinner sig i dagsläget på fjärde plats i landet vad gäller solelsproduktion.

Solel elan

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin