Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Tydliga kundkrav och lösningsfokuserade leverantörer – hur får vi fossilfria lösningar?

Torsdagen den 7 september höll Energikontoret och Östgötautmaningen ett lunchseminarium i syfte att driva på utvecklingen för energieffektiva och fossilfria transporter. Totalt 50 personer från ett 30-tal organisationer deltog på mötet.

Resurseffektivitet och fossilfrihet är en gemensam utmaning. Det kommer inte gå tillräckligt fort om det bara är leverantören som ska stå för förändringen. Det måste finnas kundkrav för att öka hastigheten och det måste finnas leverantörer och innovatörer som kan leverera nya lösningar. Företag och organisationer vill inte ha osäkerhet och det är därför viktigt att jobba med dessa frågor. Energikontoret och Östgötautmaningen vill bidra till förändring genom lärande, nätverk och aktiviteter. 

Joakim Suhr Utvecklingsledare Miljö och hållbarhet på Skanska berättade hur man har gått från vision till handling med sikte att bli klimatneutrala till 2050. Man ser att hållbarhetsarbetet är bra för kunder och affärer, minskar risker och bygger ett bättre samhälle. Vi har tittat på våra utsläpp i olika sektorer och flöden och brutit ner problemen och det har lett till aktiviteter, bland annat på materialsidan. Man efterfrågar klimatsmarta material etc. från sina leverantörer. Skanska uppmanar kunderna att ställa krav på klimatkalkyler och en klimatsmart drift. Vi vill bli utmanande i dialog med våra kunder och jobba med våra egna leverantörer långsiktigt. Vad gäller framtiden så tror Skanska att koldioxidbudgetar kommer bli en viktig del vid olika projekt.
Pusselbitar som driver arbetet framåt: Större lastbilar, färre transporter, fossilfritt bränsle, samlastning och fraktoptimering.
Tips : Följ upp per kund, engagera externt, säkra framtida krav.

Monika Lagerwall Tekniska kontoret Norrköping projektsamordnare Fossilfri entreprenad och Marie Björnholdt Verksamhetsstöd Alltransport berättade hur köparnas krav utvecklas. I Norrköping har man satt krav på fossilfri entreprenader. Våren 2016 har de tagit fram en modell som de använder i all entreprenadupphandling. Vill styra bort från diesel mot fossilfria alternativ. Man har ett skallkrav i upphandlingar om minsta nivå, 25 % fossilfritt bränsle, som de ställer på leverantörer och man får ett prisavdrag om man har 100 % förnybart. Ett 30-tal upphandlingar som är slutförda. Majoriteten har i dessa upphandlingar angett 100 % förnybart. Man måste följa upp så att de verkligen använder förnybart bränsle. Vi har kontrakt med en extern kontrollant som gör oanmälda kontroller vid arbetena. Klausul om vite finns om man inte har tankat rätt. Det är krav som dessa som medfört att Alltransport befinner sig där de är idag. HVO har gett dem en jättemöjlighet att göra en snabb omställning. Måste utveckla detta, måste få något mer bränsle att jobba med. 

Helena Kock Åström Miljöstrateg, Jörgen Svensson Projektledare och Rickard Almquist Affärsområdesansvarig GDL berättade om Fossilfri samordnad varutransport i Linköping. År 2025 ska Linköping vara CO2 neutrala till hela den geografiska ytan och det kräver att vi jobbar brett. Transporter står för en stor del av våra utsläpp. En omfattande förstudie ledde till beslut om att upphandling skulle ske. Transporttjänsten och samlastningscentral, kundtjänst och ruttplanering är nu under upphandling med syfte och mål att minska transporter genom samlastning. Systemet ska vara igång 1 nov 2017. Vi har varit på besök i andra kommuner som gör detta och lär av goda idéer och vi har dialogmöten med transportbranschen som sitter på spetskompetensen. Alla transporter ska ske fossilfritt och leverantören, GDL, har valt biogas i detta fall. 

Mattias Philipson Vd Svensk Biogas, Jan Erik Andersson kundansvarig Lantmännen Agroetanol, Andreas Hammarlund Mantorps Transport, Marie Björhodt Miljö och drivmedel Alltransport fick svara på frågan: Vilka kundkrav vill vi att inköpare ska ställa? Hur borde man ställa kundkrav?
Svensk Biogas: Krav kopplade till den faktiska miljönyttan för det aktuella bränslet! Det är viktigt hur man sätter systemgränsen för bränslet i fråga. Biogasen får inte betalt för alla mervärden och miljönyttor den bidrar till. Det kan vara svårt för upphandlaren att veta hur man ställer sådana krav och här skulle leverantörerna kunna hjälpa till med faktaunderlaget.
Agroetanol: Man ska inte specificera exakt vilken produkt man vill ha. Krångligt att redogöra i upphandlingarna. Vill se mer krav på ursprung, hela kedjan. Finns ju metoder för detta! Minska fokus på kronor och ören att jämföra det vi ska ersätta utan fokusera på vad vi vill åstadkomma.
Mantorp transport: Man ser att det är väldigt många transporter – säkerhet med många backande fordon etc. Stora risker på dessa byggen. Samordnade transporter för exempelvis byggmaterial skulle vara bra. Fulla transporter och färre. Kommunen skulle kunna bjuda in leverantörer inför upphandlingen – det är ju de som vet hur det funkar. Vi vill komma med tidigt engagera oss i alla frågor och påverka. Viktigt också att följa kraven och att kompetens finns för detta.
Alltransport: Skanska är föredömliga i att göra efterlevnadskontroller. Bra sätt att få bort dem som glider med och inte följer kraven.
Svensk Biogas: Ju tidigare vi får vara med i processen ju bättre förutsättningar att få till lösningar. Digitalisering ger oss bättre förutsättningar att visa vilken miljönytta våra kunder gör. Kan också ge kontroll och uppföljning.
Biodriv Öst, Beatrice Torgnysson; informerade att en vägledning för teknikstyrd upphandling tagits fram. Den ger tips om hur krav kan ställas för en viss teknik inom ramen för LOU och  som leverantören kan möta. Workshop kring denna vägledning hålls i Uppsala 3:e oktober. Se mer info på www.biogasost.se

Skarmavbild 2017 09 15 kl. 13.32.38Skarmavbild 2017 09 15 kl. 13.33.34

På frågan; Hur kan vi öka samarbetet mellan köpare och säljare av transporttjänster för att snabbare utveckla resurseffektiva och fossilfria lösningar? Samlades svar in via mentometer Använd offentlig upphandling kraftfullt verktyg. Driva på samverkan. Vara med tidigt. Långsiktigt perspektiv med våra ramavtalsleverantörer. Teknikkrav kräver mycket kunskap i samverkan. Uppföljning av utsläpp och att samma verktyg används av alla. Politiska spelregler, med långsiktiga mål. Men man måste också vilja och våga gå före! Rimliga krav! 

Avslutningsvis berättade Ylva Ek Energikontoret och Peter Henriksson Östgötautmaningen med att berätta hur vi går vidare.
Energikontoret har en ansökan om Östgötautmaningen – offentlig sektor som skickats in till tillväxtverket med sikte på att starta upp den 1 januari 2018. Projektet kommer att stödja kommunerna och Region Östergötland med operativt arbete för att ställa om fordon och transporter till fossilfria och energieffektiva lösningar. Peter Henriksson berättar om hur de jobbar vidare med näringslivsperspektivet. Se mer information på hemsidan; http://www.ostgotautmaningen.se/

Östgötautmaningen offentlig sektor och näringslivsperspektivet kommer att fortsätta undersöka vad det är som hindrar en snabbare omställning och vad man i så fall kan göra åt det. En viktig slutsats från dagen är att ta lärdom av varandra och att en viktig del i processen är en fortsätt samverkan mellan offentlig och privat sektor. 

 

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin