Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Programmet för EDAY 2019 är nu klart

 EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Omställning i praktiken – så bidrar vi till klimatmålen” och utgår från mål 7 inom Agenda 2030 om hållbar energi för alla. Under dagen kommer vi att göra nedslag kring aktuella frågor, utmaningar och lösningar inom cirkulär ekonomi, digitalisering i fastigheter och transporter.

Läs mer

Upphandling som verktyg för resurseffektivitet och minskade avfallsmängder

Cirkulär ekonomi är en viktig komponent för att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Man kan jobba med cirkulär ekonomi utifrån en rad olika områden där ett intressant område berör offentlig upphandling. Energikontoret Östergötland bedriver för närvarande ett projekt som heter Offentlig upphandling i designfas och som har till syfte att stärka offentliga aktörers beställarkompetens och arbetssätt i att kravställa mer resurseffektivt i sina upphandlingar.

Läs mer

Nya projektmedel för att främja solelinvesteringar i små och medelstora företag

I februari 2019 påbörjas ett nytt 3-årigt projekt inom solel – Projektet bygger vidare på föregående projektfas och syftar till att öka investeringstakten i solenergi för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Under föregående projektperiod framgick att det fortfarande finns intresse och behov av tämligen grundläggande information om solel, inte minst då detta är en marknad och teknik som är i ständig utveckling och expansion. 

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin